คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร

เพราะคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งสำคัญ  เราจึงคำนึงถึงสิ่งนั้นอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด และมาตรฐานสากลของโลก

และเพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าอย่างสะอาดและปลอดภัย